Udostępniamy w formie audiobooka aktualny tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, czytany przez lektorów:  Bożenę Targosz oraz Jacka Rozenka. 

 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej jest najważniejszym aktem prawnym. Określa ona nie tylko podstawy polityczne i ekonomiczne naszego ustroju, ale również wskazuje, jakie prawa i obowiązki posiada każdy obywatel.

 Warto konstytucję znać i przede wszystkim rozumieć z kilku powodów:

-jest ona pierwszym źródłem wiedzy na temat zasad funkcjonowania państwa oraz jego organów,

-określa granice w ramach których poszczególne władze zobowiązane są funkcjonować,

-jest źródłem wiedzy o postawach i wartościach ważnych dla obywateli,

-znajomość Konstytucji pozwala budować silne społeczeństwo obywatelskie, które świadome swoich wolności i zobowiązań potrafi w razie konieczności egzekwować zawarte w niej zapisy.

 

 

KONSTYTUCJA

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 kwietnia 1997 r.

PREAMBUŁA

W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny,
odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie,
my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej,
zarówno wierzący w Boga
będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna,
jak i nie podzielający tej wiary,
a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł,
równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego – Polski,
wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach,
nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej,
zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku,
złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie,
świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej,
pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane,
pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność,
w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem,
ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej
jako prawa podstawowe dla państwa
oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.
Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali,
wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka,
jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi,
a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 AUDIOBOOK   

             40156670_konstytucja-rzeczypospolitej-polskiej-z-plyta-cd_2_250x357_FFFFFF_pad_0.jpg

 

 

Tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, czytany przez lektorów:  Bożenę Targosz oraz Jacka Rozenka.

Nagranie zawiera również:

  • omówienie wybranych polskich konstytucji, od Konstytucji 3 Maja z 1791 r. aż do obecnie obowiązującej Konstytucji,
  • porównanie ustaw zasadniczych Stanów Zjednoczonych Ameryki, Królestwa Norwegii, Królestwa Hiszpanii, Republiki Czeskiej i Republiki Francuskiej,
  • analizę najważniejszych treści, które powinna zawierać konstytucja państwa.

 

 

 

NAGRANIA:

PRZYKŁADY KONSTYTUCJI NA ŚWIECIE

POLSKIE KONSTYTUCJE NA PRZESTRZENI WIEKÓW

PREAMBUŁA

ROZDZIAŁ 1 RZECZPOSPOLITA

ROZDZIAŁ 2 WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA

Wolności i prawa osobiste

Wolności i prawa polityczne

Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne

Środki ochrony wolności i praw

Obowiązki

ROZDZIAŁ 3 ŹRÓDŁA PRAWA

ROZDZIAŁ 4 SEJM I SENAT

Wybory i kadencja

Posłowie i senatorowie

Organizacja i działanie

Referendum

ROZDZIAŁ 5 PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ROZDZIAŁ 6 RADA MINISTRÓW I ADMINISTRACJA RZĄDOWA

ROZDZIAŁ 7 SAMORZĄD TERYTORIALNY

ROZDZIAŁ 8 SĄDY I TRYBUNAŁY

Sądy

Trybunał Konstytucyjny

Trybunał Stanu

ROZDZIAŁ 9 ORGANY KONTROLI PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA

Rzecznik Praw Obywatelskich

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

ROZDZIAŁ 10 FINANSE PUBLICZNE

ROZDZIAŁ 11 STANY NADZWYCZAJNE

ROZDZIAŁ 12 ZMIANA KONSTYTUCJI

ROZDZIAŁ 13 PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE