Fundacja Centrum Szkolenia Sędziów „IUSTITIA” w Warszawie została założona w 2000 roku przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” w Warszawie i Polskie Wydawnictwa Profesjonalne Spółkę z o.o.  /obecnie Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. w Warszawie/. Jej główne cele zostały sformułowane początkowo jako prowadzenie działalności oświatowej i wychowawczej w zakresie doskonalenia zawodowego sędziów i pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz prowadzenie działalności edukacyjnej propagującej nowe techniki informatyczne  stosowane w wymiarze sprawiedliwości.

W latach 2001-2005  Fundacja współpracowała z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, od której uzyskała kilka dotacji, w ramach której sfinansowano szereg szkoleń dla sędziów i pracowników sądów  z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu itp. Fundacja wyposażyła kilka centrów komputerowych w Sądach.. Fundacja Współpracuje z Fundacją Batorego, Helsińską Fundacją Praw Człowieka i Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury.

W 2009 r, Fundacja  dokonała poszerzenia celów działania, dostosowując  je do wymogów chwili obecnej oraz w celu pozyskania własnych środków na działalność.

W szczególności prezes zarządu wystąpiła do władz  Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia o opinię w kwestii nadania Fundacji statusu organizacji pożytku publicznego.

Uchwałą programową XII Wyborczego Zebrania Delegatów SSP Iustitia z dnia 25 października 2008 r. najwyższy organ Stowarzyszenia – Zebranie Delegatów zarekomendowało ubieganie się przez Fundację o uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego.

Na zebraniu zarządu i Rady Fundatorów w dniu 13 grudnia 2008 r. akceptację dla tego planu wyraził przedstawiciel drugiego fundatora Wydawnictwa Wolters Kluwer spółki z o.o. w Warszawie pan prezes Włodzimierz Albin.

Na wniosek prezesa zarządu Fundacji Rada Fundatorów dokonała zmiany statutu Fundacji poszerzając jej cele działania.

Dotychczasowy § 8 statutu uzyskał brzmienie: Fundacja została powołana w celach działalności z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania z dziedziny prawa , porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, upowszechniania ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Cele te Fundacja realizuje poprzez organizowanie i finansowanie szkoleń, konferencji, seminariów i warsztatów.

Przyjęto również dalsze uchwały, dostosowujące statut Fundacji do wymogów  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie.

Następnie zarząd dokonał rejestracji tych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Obecnie zarząd przygotował i przekazał do  Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o zarejestrowanie Fundacji jako Organizacji Pożytku Publicznego. Wniosek złożono w  listopadzie 2009r. Wniosek jest rozpoznawany przez Sąd Rejestrowy w Warszawie.

W międzyczasie zarząd podjął współpracę z Firmą QXL Poland spółka z o.o. w Poznaniu, a polegającą na organizacji szkoleń z zakresu przestępczości komputerowej dla sędziów, asystentów i referendarzy. Odbyło się już bezpłatne szkolenie, zorganizowane w Sądzie Okręgowym w Warszawie w dniu 25 września 2009 r. , na które zgłosiło się ponad 120 sędziów z Sądów warszawskich oraz z innych miast Polski. Zostało ono przez uczestników ocenione bardzo pozytywnie, w związku z czym zarząd zamierza poszerzyć formułę szkoleń o kwestie cywilistyczne, np. ochrony własności intelektualnej.

Kolejne szkolenia odbyły  się w dniu 4 grudnia 2009 r., w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu,13 stycznia 2010 r.w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, zaś kolejne odbędą się 22 stycznia 2010 r. w Sądzie Rejonowym w Białymstoku i 1 marca 2010 r.w Sądzie Okręgowym w Poznaniu.

Zarząd zwrócił się do prezesów sądów z propozycją prowadzenia kolejnych szkoleń z tego zakresu, poszerzonych o problematykę cywilistyczną.

Ponadto Zarząd opracował i podpisał umowę stałego porozumienia z w/w firmą szkoleniową na stałą współpracę, na mocy której możliwe będzie dofinansowanie do szkoleń wyjazdowych. Dla podpisania takiej umowy zarząd uzyskał wstępną akceptację Rady Fundatorów, stroną umowy jest bowiem firma, ciesząca się zaufaniem, administruje portalem „Allegro”, współpracuje z Centrum Szkolenia Sędziów i Prokuratorów Ministerstwa Sprawiedliwości i Szkołą Policyjną w Szczytnie.

Umowa o stałej współpracy została podpisana w dniu 26 października 2009 r.