Fundacja Edukacji Prawnej IUSTITIA > Wiadomości > Fundacja „IUSTITIA” wznawia działania

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „IUSTITIA” oraz Wolters Kluwer Polska SA postanowiły kontynuować współpracę w ramach Fundacji Centrum Szkolenia Sędziów „IUSTITIA”,  w zakresie podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa polskiego

przeciwdziałania patologiom, upowszechniania wiedzy o ochronie wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań na rzecz rozwoju demokracji i integracji europejskiej oraz kontaktów między narodami. 

Zgromadzenie Fundatorów, które odbyło się w grudniu 2016 r. podjęło jednomyślną uchwałę o zmianie nazwy fundacji na „Fundacja Edukacji Prawnej „IUSTITIA”,  ustaliło cele i kierunki jej działalności, a także wyraziło wolę współpracy dotyczącej m. in.:  organizacji Dnia Edukacji Prawnej i Dnia Wymiaru Sprawiedliwości .

Powołano nowy Zarząd, w skład którego weszli: Marta Kożuchowska-Worywoda – prezes, Małgorzata Przybylska-Lewandowska – członek, Marta Szczocarz-Krysiak – członek, jako przedstawiciele Stowarzyszenia oraz Elżbieta Piotrowska-Albin – wice prezes i Radosław Łukasik – członek, jako przedstawiciele Wydawnictwa. 

Fundacja będzie działała poprzez różnorodne formy edukacyjne i informacyjne, których celem będzie wszechstronna promocja wiedzy prawnej szczególnie wśród dzieci i młodzieży, ale również nauczycieli, rodziców oraz innych grup społecznych. W dalszym ciągu Fundacja będzie prowadzić specjalistyczne szkolenia skierowane do przedstawicieli zawodów prawniczych.