Grudzień 2018 – Zgromadzenie Fundatorów przyjęło rezygnację Marty Szczocarz-Krysiak z funkcji członka Zarządu FEPI i w jej miejsce powołało Monikę Ciemięgę. Zgromadzenie Fundatorów oraz Zarząd Fundacji wyraziły podziękowanie Marcie Szczocarz-Krysiak za wieloletnie działania w zakresie podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa polskiego i aktywność w ramach Fundacji Edukacji Prawnej „IUSTITIA”.

 

Grudzień 2016 – Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Sędziów Polskich „IUSTITIA” oraz Wolters Kluwer SA postanowiły odnowić współpracę w ramach Fundacji Centrum Szkolenia Sędziów „IUSTITIA”,  w zakresie podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa polskiego, przeciwdziałania patologiom, upowszechniania wiedzy o ochronie wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań na rzecz rozwoju demokracji i integracji europejskiej oraz kontaktów między narodami.

Zgromadzenie Fundatorów, które odbyło się w grudniu 2016 r. podjęło jednomyślną uchwałę o zmianie nazwy fundacji na „Fundacja  Edukacji Prawnej „IUSTITIA”,  ustaliło cele i kierunki jej działalności, a także wyraziło wolę współpracy dotyczącej m. in.:  organizacji  Dnia Edukacji Prawnej  i Dnia Wymiaru Sprawiedliwości.

Powołano nowy Zarząd, w skład którego weszli: Marta Kożuchowska-Warywoda – prezes, Małgorzata Przybylska-Lewandowska – członek, Marta Szczocarz-Krysiak – członek, jako przedstawiciele Stowarzyszenia oraz Elżbieta Piotrowska-Albin – wice prezes i Radosław Łukasik – członek, jako przedstawiciele Wydawnictwa.

Fundacja będzie działała poprzez różnorodne formy edukacyjne i informacyjne, których celem będzie wszechstronna promocja wiedzy prawnej szczególnie wśród dzieci i młodzieży, ale również nauczycieli, rodziców oraz innych grup społecznych. W dalszym ciągu Fundacja będzie prowadzić specjalistyczne szkolenia skierowane do przedstawicieli zawodów prawniczych.