Historia Fundacji

Fundacja Centrum Szkolenia Sędziów „IUSTITIA" w Warszawie została założona w 2000 roku przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" w Warszawie i Polskie Wydawnictwa Profesjonalne Spółkę z o.o.  /obecnie Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. w Warszawie/. Jej główne cele zostały sformułowane początkowo jako prowadzenie działalności oświatowej i wychowawczej w zakresie doskonalenia zawodowego sędziów i pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz prowadzenie działalności edukacyjnej propagującej nowe techniki informatyczne  stosowane w wymiarze sprawiedliwości.

W latach 2001-2005  Fundacja współpracowała z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, od której uzyskała kilka dotacji, w ramach której sfinansowano szereg szkoleń dla sędziów i pracowników sądów  z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu itp. Fundacja wyposażyła kilka centrów komputerowych w Sądach.. Fundacja Współpracuje z Fundacją Batorego, Helsińską Fundacją Praw Człowieka i Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury.

W 2009 r, Fundacja  dokonała poszerzenia celów działania, dostosowując  je do wymogów chwili obecnej oraz w celu pozyskania własnych środków na działalność.

W szczególności prezes zarządu wystąpiła do władz  Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia o opinię w kwestii nadania Fundacji statusu organizacji pożytku publicznego.

Uchwałą programową XII Wyborczego Zebrania Delegatów SSP Iustitia z dnia 25 października 2008 r. najwyższy organ Stowarzyszenia - Zebranie Delegatów zarekomendowało ubieganie się przez Fundację o uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego.

Na zebraniu zarządu i Rady Fundatorów w dniu 13 grudnia 2008 r. akceptację dla tego planu wyraził przedstawiciel drugiego fundatora Wydawnictwa Wolters Kluwer spółki z o.o. w Warszawie pan prezes Włodzimierz Albin.

Na wniosek prezesa zarządu Fundacji Rada Fundatorów dokonała zmiany statutu Fundacji poszerzając jej cele działania.

Dotychczasowy § 8 statutu uzyskał brzmienie: Fundacja została powołana w celach działalności z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania z dziedziny prawa , porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, upowszechniania ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Cele te Fundacja realizuje poprzez organizowanie i finansowanie szkoleń, konferencji, seminariów i warsztatów.

Przyjęto również dalsze uchwały, dostosowujące statut Fundacji do wymogów  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie.

Następnie zarząd dokonał rejestracji tych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Obecnie zarząd przygotował i przekazał do  Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o zarejestrowanie Fundacji jako Organizacji Pożytku Publicznego. Wniosek złożono w  listopadzie 2009r. Wniosek jest rozpoznawany przez Sąd Rejestrowy w Warszawie.

W międzyczasie zarząd podjął współpracę z Firmą QXL Poland spółka z o.o. w Poznaniu, a polegającą na organizacji szkoleń z zakresu przestępczości komputerowej dla sędziów, asystentów i referendarzy. Odbyło się już bezpłatne szkolenie, zorganizowane w Sądzie Okręgowym w Warszawie w dniu 25 września 2009 r. , na które zgłosiło się ponad 120 sędziów z Sądów warszawskich oraz z innych miast Polski. Zostało ono przez uczestników ocenione bardzo pozytywnie, w związku z czym zarząd zamierza poszerzyć formułę szkoleń o kwestie cywilistyczne, np. ochrony własności intelektualnej.

Kolejne szkolenia odbyły  się w dniu 4 grudnia 2009 r., w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu,13 stycznia 2010 r.w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, zaś kolejne odbędą się 22 stycznia 2010 r. w Sądzie Rejonowym w Białymstoku i 1 marca 2010 r.w Sądzie Okręgowym w Poznaniu.

Zarząd zwrócił się do prezesów sądów z propozycją prowadzenia kolejnych szkoleń z tego zakresu, poszerzonych o problematykę cywilistyczną.

Ponadto Zarząd opracował i podpisał umowę stałego porozumienia z w/w firmą szkoleniową na stałą współpracę, na mocy której możliwe będzie dofinansowanie do szkoleń wyjazdowych. Dla podpisania takiej umowy zarząd uzyskał wstępną akceptację Rady Fundatorów, stroną umowy jest bowiem firma, ciesząca się zaufaniem, administruje portalem „Allegro", współpracuje z Centrum Szkolenia Sędziów i Prokuratorów Ministerstwa Sprawiedliwości i Szkołą Policyjną w Szczytnie.

Umowa o stałej współpracy została podpisana w dniu 26 października 2009 r.

 • Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi
  - Sprawiedliwość jest stałą i trwałą wolą oddania każdemu, co mu się należy.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Cogitationis poenam nemo patitur
  - Nikt nie ponosi kary za myślenie. Zamiar nie uzasadnia pociągnięcia do odpowiedzialności.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Actor sequitur forum rei
  - Powód idzie za sądem pozwanego.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Actus simulatus nullius est momenti
  - czynność prawna pozorna jest nieważna.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Fiscus non erubescit
  - Skarb państwa nie rumieni się.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Ubi societas, ibi ius
  - Gdzie społeczeństwo, tam i prawo.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Ex iniuria ius non oritur
  - Z bezprawia nie wywodzi się prawo. Nie można nabyć uprawnienia z czynu bezprawnego.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Falsa causa non nocet
  - Mylna pobudka nie szkodzi czynności prawnej.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Error (ignorantia) iuris nocet, error (ignorantia) facti non nocet
  - Nieznajomość prawa szkodzi, nieznajomość faktu nie szkodzi.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Utilitas publica privatae praeferri debet
  - Dobro ogółu powinno być stawiane przed dobrem prywatnym.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Libertas inaestimabilis res est
  – Wolność jest rzeczą bezcenną

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Corruptissima re publica plurimae leges
  - Im większy nieład w państwie, tym liczniejsze ustawy.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Ignorantia iuris nocet, ignorantia facti non nocet
  – Nieznajomość prawa szkodzi, nieznajomość faktu nie szkodzi.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Celare fraudem fraus est
  - Zatajenie oszustwa jest też oszustwem.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Agendo nemo causam suam facit deteriorem
  - Poprzez wystąpienie ze skargą (powództwem) nikt nie pogarsza swojej sprawy.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Consuetudo est optima legum interpres
  - Praktyka daje najlepszą wykładnię przepisów.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Fiat iustitia et pereat mundus
  - Sprawiedliwości musi się stać zadość, choćby miał zginąć świat.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Fere in omnibus poenalibus iudiciis et aetati et imprudentiae succuritur
  - We wszystkich niemal procesach karnych uwzględnia się i wiek, i brak doświadczenia.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Inaudita causa quemquem damnari aequitatis ratio non patitur
  - Poczucie słuszności nie pozwala na skazanie kogokolwiek bez wysłuchania jego sprawy.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Hominum causa omne ius constitutum est
  - Wszelkie prawo ustanawia się (zostało ustanowione) ze względu na ludzi.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Ultra posse nemo obligatur
  - Nikt nie jest zobowiązany ponad swoje możliwości.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Ubi ius, ibi remedium
  - Gdzie prawo, tam i środek do jego realizacji.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Errantis nulla voluntas est
  - Działający pod wpływem błędu nie wyraża woli.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Furtum sine affectu furandi non committitur
  - Nie popełnia się kradzieży bez zamiaru jej dokonania.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Incerta pro nullis habentur
  - Niepewne traktuje się jako nieistniejące.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Actori incumbit probatio
  - Na powodzie spoczywa ciężar dowodu.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Iniuria non excusat iniuriam
  - Bezprawie nie uspra-wiedliwia bezprawia.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Cautela abundans non nocet
  - Nadmierne zabezpieczenie nie szkodzi.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Fraus est fraudem celare
  - Oszustwem jest ukrywać oszustwo.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Audiatur et altera pars
  – Niech będzie wysłuchana i druga strona.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Confessio est regina probationum
  - Pzyznanie się jest królową dowodów.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Clara non sunt interpretanda
  - Jasne (przepisy) nie wymagają interpretacji.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Delicta parentum liberis non nocent
  - Czyny bezprawne popełnione przez rodziców, nie szkodzą dzieciom.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Cuius commodum, eius periculum
  - Czyja korzyść, tego i ryzyko.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Venire contra factum proprium nemini licet
  - Nikomu nie wolno przeczyć własnym uczynkom.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Ei incumbit probatio, qui dicit non qui negat
  – Ciężar dowodu spoczywa na tym, kto twierdzi, a nie na tym, kto zaprzecza.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • In contractibus tacite insunt, quae sunt moris et consuetudinis
  - W umowach zawierają się milcząco także wymagania wynikające z obyczajów i zwyczaju.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • In legibus magis simplicitas quam difficultas placet
  - W ustawach bardziej podoba się prostota niż zawiłość.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Exsecutio iuris non habet iniuriam
  – Egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Hereditas viventis non datur
  - Nie przyznaje się spadku po żyjącym.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • De maiore et minore non variant iura
  - Prawa nie zmieniają się w zależności od większego lub mniejszego znaczenia osoby.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Ubi ius incertum, ibi ius nullum
  - Gdzie prawo jest niepewne, tam nie panuje żadne prawo.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Volenti non fit iniuria
  - Chcącemu nie dzieje się krzywda. Jeśli ktoś zgadza się na wyrządzenie mu szkody, nie może podnosić roszczeń z tego tytułu.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Iustitia est fundamentum regnorumi
  - Sprawiedliwość jest ostoją państwa.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • In dubio pro libertate
  - W razie wątpliwości należy interpretować na rzecz wolności.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Facta non praesumuntur, sed probantur
  - Okoliczności faktycznych nie domniemywa się, lecz należy je udowodnić.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego

FUNDATORZY

 • Logo 1
 • Logo 2
 • Logo 3