Dla mediów

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Sędziów Polskich „IUSTITIA” oraz Wolters Kluwer SA postanowiły odnowić współpracę w ramach Fundacji Centrum Szkolenia Sędziów „IUSTITIA”,  w zakresie podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa polskiego, przeciwdziałania patologiom, upowszechniania wiedzy o ochronie wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań na rzecz rozwoju demokracji i integracji europejskiej oraz kontaktów między narodami.

Zgromadzenie Fundatorów, które odbyło się w grudniu 2016 r. podjęło jednomyślną uchwałę o zmianie nazwy fundacji na „Fundacja  Edukacji Prawnej „IUSTITIA”,  ustaliło cele i kierunki jej działalności, a także wyraziło wolę współpracy dotyczącej m. in.:  organizacji  Dnia Edukacji Prawnej  i Dnia Wymiaru Sprawiedliwości.

Powołano nowy Zarząd, w skład którego weszli: Marta Kożuchowska-Warywoda - prezes, Małgorzata Przybylska-Lewandowska - członek, Marta Szczocarz-Krysiak – członek, jako przedstawiciele Stowarzyszenia oraz Elżbieta Piotrowska-Albin – wice prezes i Radosław Łukasik – członek, jako przedstawiciele Wydawnictwa.

Fundacja będzie działała poprzez różnorodne formy edukacyjne i informacyjne, których celem będzie wszechstronna promocja wiedzy prawnej szczególnie wśród dzieci i młodzieży, ale również nauczycieli, rodziców oraz innych grup społecznych. W dalszym ciągu Fundacja będzie prowadzić specjalistyczne szkolenia skierowane do przedstawicieli zawodów prawniczych.

 • Actor sequitur forum rei
  - Powód idzie za sądem pozwanego.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Libertas inaestimabilis res estm
  – Wolność jest rzeczą bezcenną

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Ei incumbit probatio, qui dicit non qui negat
  – Ciężar dowodu spoczywa na tym, kto twierdzi, a nie na tym, kto zaprzecza.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Ignorantia iuris nocet, ignorantia facti non nocet
  – Nieznajomość prawa szkodzi, nieznajomość faktu nie szkodzi.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Audiatur et altera pars
  – Niech będzie wysłuchana i druga strona.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
 • Executio iuris non habet iniuriam
  – Egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem.

  Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego

FUNDATORZY

 • Logo 1
 • Logo 2
 • Logo 3