• Incerta pro nullis habentur
    - Niepewne traktuje się jako nieistniejące.

    Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
  • De maiore et minore non variant iura
    - Prawa nie zmieniają się w zależności od większego lub mniejszego znaczenia osoby.

    Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
  • Libertas inaestimabilis res est
    – Wolność jest rzeczą bezcenną

    Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
  • Fiat iustitia et pereat mundus
    - Sprawiedliwości musi się stać zadość, choćby miał zginąć świat.

    Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
  • Facta non praesumuntur, sed probantur
    - Okoliczności faktycznych nie domniemywa się, lecz należy je udowodnić.

    Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
  • Utilitas publica privatae praeferri debet
    - Dobro ogółu powinno być stawiane przed dobrem prywatnym.

    Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
  • Ubi ius, ibi remedium
    - Gdzie prawo, tam i środek do jego realizacji.

    Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
  • Iustitia est fundamentum regnorumi
    - Sprawiedliwość jest ostoją państwa.

    Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
  • Actori incumbit probatio
    - Na powodzie spoczywa ciężar dowodu.

    Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
  • Furtum sine affectu furandi non committitur
    - Nie popełnia się kradzieży bez zamiaru jej dokonania.

    Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
  • Venire contra factum proprium nemini licet
    - Nikomu nie wolno przeczyć własnym uczynkom.

    Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
  • Cuius commodum, eius periculum
    - Czyja korzyść, tego i ryzyko.

    Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
  • Iniuria non excusat iniuriam
    - Bezprawie nie uspra-wiedliwia bezprawia.

    Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
  • In legibus magis simplicitas quam difficultas placet
    - W ustawach bardziej podoba się prostota niż zawiłość.

    Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
  • Volenti non fit iniuria
    - Chcącemu nie dzieje się krzywda. Jeśli ktoś zgadza się na wyrządzenie mu szkody, nie może podnosić roszczeń z tego tytułu.

    Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
  • Agendo nemo causam suam facit deteriorem
    - Poprzez wystąpienie ze skargą (powództwem) nikt nie pogarsza swojej sprawy.

    Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
  • In dubio pro libertate
    - W razie wątpliwości należy interpretować na rzecz wolności.

    Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
  • Fraus est fraudem celare
    - Oszustwem jest ukrywać oszustwo.

    Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
  • Ignorantia iuris nocet, ignorantia facti non nocet
    – Nieznajomość prawa szkodzi, nieznajomość faktu nie szkodzi.

    Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
  • Ubi ius incertum, ibi ius nullum
    - Gdzie prawo jest niepewne, tam nie panuje żadne prawo.

    Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
  • Inaudita causa quemquem damnari aequitatis ratio non patitur
    - Poczucie słuszności nie pozwala na skazanie kogokolwiek bez wysłuchania jego sprawy.

    Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
  • Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi
    - Sprawiedliwość jest stałą i trwałą wolą oddania każdemu, co mu się należy.

    Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
  • Delicta parentum liberis non nocent
    - Czyny bezprawne popełnione przez rodziców, nie szkodzą dzieciom.

    Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
  • Hominum causa omne ius constitutum est
    - Wszelkie prawo ustanawia się (zostało ustanowione) ze względu na ludzi.

    Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
  • Clara non sunt interpretanda
    - Jasne (przepisy) nie wymagają interpretacji.

    Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
  • Corruptissima re publica plurimae leges
    - Im większy nieład w państwie, tym liczniejsze ustawy.

    Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
  • Actor sequitur forum rei
    - Powód idzie za sądem pozwanego.

    Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
  • Hereditas viventis non datur
    - Nie przyznaje się spadku po żyjącym.

    Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
  • Ex iniuria ius non oritur
    - Z bezprawia nie wywodzi się prawo. Nie można nabyć uprawnienia z czynu bezprawnego.

    Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
  • Cogitationis poenam nemo patitur
    - Nikt nie ponosi kary za myślenie. Zamiar nie uzasadnia pociągnięcia do odpowiedzialności.

    Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
  • Exsecutio iuris non habet iniuriam
    – Egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem.

    Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
  • Cautela abundans non nocet
    - Nadmierne zabezpieczenie nie szkodzi.

    Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
  • Ultra posse nemo obligatur
    - Nikt nie jest zobowiązany ponad swoje możliwości.

    Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
  • Consuetudo est optima legum interpres
    - Praktyka daje najlepszą wykładnię przepisów.

    Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
  • Ei incumbit probatio, qui dicit non qui negat
    – Ciężar dowodu spoczywa na tym, kto twierdzi, a nie na tym, kto zaprzecza.

    Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
  • Falsa causa non nocet
    - Mylna pobudka nie szkodzi czynności prawnej.

    Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
  • Fiscus non erubescit
    - Skarb państwa nie rumieni się.

    Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
  • In contractibus tacite insunt, quae sunt moris et consuetudinis
    - W umowach zawierają się milcząco także wymagania wynikające z obyczajów i zwyczaju.

    Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
  • Ubi societas, ibi ius
    - Gdzie społeczeństwo, tam i prawo.

    Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
  • Audiatur et altera pars
    – Niech będzie wysłuchana i druga strona.

    Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
  • Actus simulatus nullius est momenti
    - czynność prawna pozorna jest nieważna.

    Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
  • Celare fraudem fraus est
    - Zatajenie oszustwa jest też oszustwem.

    Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
  • Fere in omnibus poenalibus iudiciis et aetati et imprudentiae succuritur
    - We wszystkich niemal procesach karnych uwzględnia się i wiek, i brak doświadczenia.

    Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
  • Errantis nulla voluntas est
    - Działający pod wpływem błędu nie wyraża woli.

    Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
  • Confessio est regina probationum
    - Pzyznanie się jest królową dowodów.

    Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego
  • Error (ignorantia) iuris nocet, error (ignorantia) facti non nocet
    - Nieznajomość prawa szkodzi, nieznajomość faktu nie szkodzi.

    Źródło: M. Kuryłowicz Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego

FUNDATORZY

  • Logo 1
  • Logo 2
  • Logo 3